Design and Build

บริษัท Construction Helmet เราให้บริการคลอบคลุม ครบทุกงานด้านการก่อสร้าง รวมถึงการขออนุมัติงานขออนุญาตก่อสร้าง ไปจนจบโครงการ ดำเนินงานโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์มามากมาย เราเข้าใจคุณตั้งแต่ความต้องการใช้งานฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่แก้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ ออกแบบให้จัดการบริหารพื้นที่ใช้สอยในบ้านให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า สวยงาม ไปจนถึงความรู้สึกที่ได้พักผ่อน ในบ้านที่เป็น Home อย่างแท้จริง

เราจึงมุ่งเน้นทั้งด้านการพูดคุยหาความต้องการของคุณ ใส่ใจในรายละเอียดตั้งแต่แนวคิด การวางคอนเซปท์ การออกแบบ เพื่อความเป็นตัวตนของบ้านเท่ากับความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัยทุกคน ควบคุมดูแล และแนะนำ ทุกขั้นตอนอย่างใส่ใจด้วยทีมวิศวกรและสถาปนิกเป็นอย่างดีจนจบโครงการ

  • ทำความรู้จัก  กับความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัย เจ้าของบ้าน
  • เข้าใจความต้องการ ของผู้อยู่อาศัยทุกคน
  • ออกแบบ ตามสไตล์ที่พูดคุย พร้อมแนบ Ref. ประกอบ
  • ปรับแบบจนกว่าฟังก์ชันและสไตล์จะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
  • ปรับเปลี่ยน รูปแบบตามความ Request หากมีความต้องการส่วนไหนเพิ่มเติมจากเดิม
  • ก่อสร้างและควบคุมงานตามงบประมาณโดยวิศวกร
  • โครงการแล้วเสร็จ เก็บงานให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบ

Plan and Details

First Stepพูดคุยสอบถามความต้องการในการใช้งาน รูปแบบที่ชอบ สไตล์ โทน
Second Stepออกแบบร่างพร้อมส่ง ref. แบบและโทนสีของส่วนต่างๆของบ้าน
Third Stepพูดคุย ปรับเปลี่ยน แก้ไข และออกแบบใหม่ตามความต้องการ
Progressดำเนินงานก่อสร้างตามแบบที่อนุมัติ
Last Stepเก็บงานและส่งมอบงาน

Ready to order your project?

Subscribe

Want to be notified about our News. Just sign up and we'll send you a notification by email.

Account details will be confirmed via email.